Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Arbeidsmedisin

Helseoppfølging av ansatte med helsefarlig eksponering på arbeidsplassen
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-1

- Kjemikalier
- Støv og gasser generelt og spesielt fra stein og asbest
- Biologiske faktorer
- Støy
- Vibrasjoner
- Ioniserende stråling
- Kunstig optisk stråling
- Arbeid under vann

Oppfølging av arbeidstakere med arbeidsrelaterte helseplager

Arbeidsmetoder:
Kartlegging av eksponering ift enkeltpersoner og grupper, relevante helseundersøkelser og tester, samtale, arbeidsplasskartlegging og veiledning, utredning av helseplager og mulige årsakssammenhenger, ev henvisninger til videre utredning, arbeidsevnekartlegging,