Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Sykefravær

- Bistand ved sykefraværsoppfølging
- Dialogmøter
- Samarbeid med behandlingsapparat og NAV

Arbeidsmetoder:
Deltakelse på møter, samtaler med ansatte, veiledning av ledere, undervisning om systemarbeid og regelverk, innhenting av info. fra behandlende lege /fysioterapeut m.fl., funksjonsvurderinger og helseoppfølging ved arbeidsrelatert sykdom/skade.

IA-bedrifter kan ved bruk av bedriftshelsetjenesten ifm sykefravørsoppfølging søke NAV om dekning av honorar til BHT